POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.- Tactament de dades de caracter personal.

En el tractament de dades de caràcter personal, TECHNOBOUNCER, SL garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament. Aquestes normes tenen per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar.

El tractament de dades de caràcter personal per TECHNOBOUNCER, SL queda subjecte al que disposa en aquestes normes i en la present Política de Protecció de Dades. No obstant això, TECHNOBOUNCER, SL es reserva el dret de modificar aquesta Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats

2.- Finalitat del tractament i qualitat de les dades

De vegades, a través de les seves pàgines web, TECHNOBOUNCER, SL recull dades de caràcter personal.

L’Usuari que faciliti dades de caràcter personal queda informat i consent la incorporació dels mateixos als fitxers de TECHNOBOUNCER, SL. Les dades seran tractades a fi de contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. En qualsevol cas, aquestes dades seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’obtinguin.

En aquells casos en què es faci una sol·licitud de pressupost o d’informació, llevat que expressament es comuniqui el contrari en la casella “Comentaris” o pels mitjans baix indicats, el sol·licitant autoritza de manera expressa que se li remetin comunicacions comercials dels serveis, ofertes, acords de col·laboració, activitats i notícies de TECHNOBOUNCER, SL, fins i tot per via electrònica.

L’Usuari és lliure de facilitar o no les dades que se li puguin requerir amb ocasió de la sol·licitud d’informació que realitzi o de la subscripció o alta en algun dels serveis oferts per part de TECHNOBOUNCER, SL, en aquesta web. No obstant, en cas de no facilitar totes les dades marcades com a obligatoris, és possible que no es pugui donar resposta a la seva sol·licitud o petició.

L’usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a TECHNOBOUNCER, SL oa tercers .

En cas de facilitar dades de tercers, és responsabilitat de l’Usuari haver-los informat prèviament de tot el que disposa aquesta clàusula i obtenir el seu consentiment.

3.- Mesures de Seguretat

TECHNOBOUNCER, SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

No obstant, l’usuari ha de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet, per la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables.

4.- Drets dels interessats

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TECHNOBOUNCER, SL l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es contingui la següent informació: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud.

L’escrit haurà de remetre a TECHNOBOUNCER, SL, C/ GIRONA, 16 BAJO, 08110-MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)